Изборник Затворити

Извод из матичне књиге рођених

Изаберите:

Попуните образац

За издавање извода из матичних књига плаћа се:

 • 520.00 динара на име републичке административне таксе на жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97 и позив на број 21-058;
 • + ПТТ трошкови доставе

Напомена: Одредбама члана 18. и 19. Закона о републичким административним таксама утврђени су органи и организације који су ослобођени плаћања републичке административне таксе и списи и радње за које се не плаћа републичка административна такса.

Сврхе издавања за које су грађани ослобођени плаћања таксе:

 1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности
 2. списе и радње у поступку за поврћај више или погрешно плаћених јавних прихода
 3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама
 4. пријаве за упис у матичне књиге
 5. пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљнох болести, штеточина и других ванредних догађаја, као списе и радње за остваривање законом прописаних порескох подстицаја и ослобођења плаћања код јавних прихода
 6. списе и радње за остваривања права и социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата
 7. списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом
 8. списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе
 9. списе и радње у поступку за сахрањивање
 10. поднеске упућене органима за представке и притужбе
 11. списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу
 12. поднеске јавном тужилаштву
 13. списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе – уређено међународним уговором
 14. молбе за помиловање и одлуке по тим молбама