Изборник Затворити

Уверење о слободном брачном стању

Изаберите:

Попуните образац

Потребна документација за издавање уверења о слободном брачном стању:

  • За подносиоца захтева – копија личне карте;
  • За лице за које се тражи уверење – копија личне карте;
  • За лице са којим жели да закључи брак – копија путне исправе (пасоша) или копија личне карте.

За издавање уверења о слободном брачном стању плаћа се:

  • 1420.00 динара на име републичке административне таксе на жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97 и позив на број 21-058;
  • + ПТТ трошкови доставе

Напомена: Одредбама члана 18. и 19. Закона о републичким административним таксама утврђени су органи и организације који су ослобођени плаћања републичке административне таксе и списи и радње за које се не плаћа републичка административна такса.