Изборник Затворити

Уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција

Изаберите:

Попуните образац

Потребна документација за издавање уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција:

  • За лице за које се тражи уверење – копија личне карте;

За издавање уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција плаћа се:

  • 940.00 динара на име републичке административне таксе на жиро рачун 840-742221843-57, број модела 97 и позив на број 21-058;
  • + ПТТ трошкови доставе

Напомена: Одредбама члана 18. и 19. Закона о републичким административним таксама утврђени су органи и организације који су ослобођени плаћања републичке административне таксе и списи и радње за које се не плаћа републичка административна такса.